Müügitingimused

AS KLAASIMEISTER MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

 

 

 

  1. Müügilepingu objekt

 

Lepingu objektiks on Hankija poolt müüdud ja Ostja poolt ostetud kaup vastavalt kauba tellimuse esitamisel kooskõlastatud sortimendis,koguses ja tähtaegadel.

Tellimused esitatakse kirjalikult (e-post: info@klaasimeister.ee) ja tellimuse alusel koostatud: tellimuse kinnitused, saatelehed ja arved loetakse lepingu lahutamatuteks osadeks.

Hankija tarnib kauba ostjale :tavalise tellimuse ( kasutades põhilaos olevaid klaase ) korral peale tellimuse esitamist Ostja poolt, kokkuleppe alusel,

eriklaaside kasutamise korral on tarneaeg vastavalt Hankija poolt esitatud tellimuse kinnitusele.

 

 

  1. Kauba üleandmine-vastuvõtmine

 

Kaupade vedu toimub Hankija või Ostja transpordiga vastavalt kokkuleppele, ostja lattu/objektile ,

Kaupade ja taara üleandmine Ostjale toimub Hankija transpordiga veo korral Ostja laos/objektil.

Kaubad antakse üle koguseliselt vastavalt kauba eest esitatud arvele/saatelehele

Kaubad loetakse üleantuks,kui Ostja poolt tellitud kaup on toimetatud Ostja lattu/objektile või kui Ostja esindaja on kauba kätte saanud AS Klaasimeister tootmisest kinnitades seda oma allkirjaga saatedokumentidel. Reklamatsiooni esitamise aeg on 14 (neliteist) tööpäeva alates kauba toimetamisest.

 

Ostja on kohustatud säilitama Hankija poolt toimetatud kauba taara (klaasialused) tervena,mitte kasutama seda muuks otstarbeks kui klaasi ja klaaspakettide ladustamiseks ning võimaldama Hankijale taara tagastamise hiljemalt 14 (neliteist) tööpäeva pärast peale kauba toimetamist Hankija poolt. Eelneva mittetäitmisel on Hankijal õigus esitada arve ka taarale vastavalt hinnakirjale.

                                                                      

 

  1. Kauba kvaliteet ja garantii

 

Üleantavate kaupade kvaliteet peab vastama järgmistele standarditele: EN-1279 (paketid), EN 572 (mõõtulõigatud ühekordsed klaasid);  EN 12150 (karastatud klaasid); EN 14449 (lamineeritud klaasid)

mis on lühidalt järgmised

Klaaside/Klaaspaketi pinnad peavad olema puhtad ja kriimustamata,.

Klaaside/Klaaspaketi kvaliteet määratakse loomulikus päevavalguses, kus ei ole peegeldusi,kahe meetri kauguselt ja 90 kraadise nurga alt.

 

 

Hankija ei vastuta kauba kvaliteedi eest kui Ostja ei säilita või ei kasuta ostetud kaupa vastavalt kauba säilitamisele või kasutamise üldistele nõuetele.

Hankija annab õigesti ja vigastamata paigaldatud kaupadele garantii viis aastat.

 

Garantiiajal ilmnenud klaaspakettide sisepindade niiskumise või ebahermeetilisuse korral, mis ei ole tingitud klaasi purunemisest, kohustub Hankija asendama defektse kauba või kompenseerima Ostjale sellest tulenevad kulud, mis ei ületa defektse kauba maksumust. Hankija ei kompenseeri paigaldus, ega muid lisakulusid.

 

 

  1. Hind ja maksetingimused

 

Hankija esitab Ostjale arved vastavalt kehtivatele hinnakirjadele või konkreetsetele hinnapakkumistele. Hinnapakkumised kehtivad 30 päeva kui ei ole kokku lepitud teisiti. Hankija kohustub hinnakirja muutustest teatama ette 30 päeva.

Hankijal on õigus keelduda tellimuse vastuvõtmisest ja kauba väljastamisest, kui

Ostja võlgnevus ületab maksetähtaega rohkem kui 10 kalendripäeva, samuti juhul kui kehtestatud krediidilimiit on ületatud.

Ostja kohustub tasuma tellitud kauba eest vastavalt Hankija poolt esitatud arvel/tellimuse kinnitusel märgitud tingimustele Hankija arveldusarvele.

Kaup läheb Ostja omandisse peale kauba eest tasumist või proportsionaalselt kui tasumine toimub osade kaupa.

.Ostja poolt tellitud ja hiljem loobutud kauba eest on Ostja kohustatud tasuma kogu kauba hinna.

 

 

  1. Sanktsioonid

 

Kui Ostja ei tasu vastuvõetud kauba eest õigeaegselt, on Hankijal õigus nõuda viivist iga viivitatud päeva eest, vastavalt arvel märgitud tingimustel. Punktis 5.1. kirjeldatud nõuded tuleb esitada 30 päeva jooksul peale Ostja poolset arve täielikku tasumist või Hankija poolset kauba toimetust.

 

 

  1. Lepingu tähtajad

 

Leping jõustub kehtib üks aasta. Leping pikeneb automaatselt järgnevaks aastaks, kui kumbki lepingupool ei ole avaldanud 30 päeva enne lepingu lõppemist kirjalikku soovi lõpetada leping.

 

 

  1. Müüja vastutus

 

Müüja vastutab üksnes oma süülise tegevuse läbi Ostjale tekkinud otsese varalise kahju eest. Müüja vastutus on alati piiratud Müüjale konkreetse

müügilepingu alusel makstava müügihinna suurusega.

 

 

Müüja, ei vastuta Müüja kauba ebaõigest paigaldusest tuleneva kahju eest

 

 

  1. Muud tingimused

 

Käesoleva lepingu täitmisel võivad osapooled teineteisele teateid edastada faksi või kirja teel. Lepingu muutmist, ennetähtaegset lõpetamist või kahju hüvitamist käsitlevad kirjad saadetakse tähitud kirjaga või tagasiteatega.

 

Teenuse osutamisel või kaupade tarnimisel ei vastuta Hankija võimaliku Ostjale tekkiva kahju eest ega  kohustu maksma leppetrahvi, kui:

kahju põhjustas või tarnet takistas vääramatu jõud või tegurid, mille vältimine ei ole Hankija võimuses( rikked elektrisüsteemides, äike, loodusõnnetused, üleujutused, liiklusavariid või ummikud, sõda või muu eriolukord )

Leping koostatakse kahes identses eksemplaris , millest kummalegi lepingupoolele jääb üks.

 

 

  1. Vaidluste lahendamine

 

Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel tegutsetakse vastavalt EV seadusandlusele.